Pravila komentarisanja

– Korisnicima portala Top Klik strogo je zabranjeno pozivanje na mržnju ili diskriminaciju bilo koje vrste, na govor mržnje, objavljivanje sadržaja koji je vulgaran, uvredljiv, rasistički.

– Zabranjeno je reklamiranje usluga i proizvoda, objavljivanje komentara u tuđe ime, lažno predstavljanje, slanje informacija za koje korisnik portala zna da su lažne. Objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala. Kršenje „autorskih prava“.

– Svesno slanje sadržaja koji sadrži viruse ili podatke koji mogu štetiti radu softvera i hardvera portala i druge telekomunikacijske opreme.

Društvene mreže:

U skladu sa Uslovima korišćenja društvene mreže Fejsbuk (od 15. novembra 2013. godine) korisnici odgovaraju za sadržinu komentara koje ostavljaju na Fejsbuku. Administratori zvanične Fejsbuk stranice Top Klik-a uklanjaju komentare za koje procene da su suprotni Uslovima korišćenja. Sporne komentare građani mogu prijaviti putem e-maila novine@topklik.rs

– Top Klik ne odgovara za komentare korisnika koji su odraz njihovog mišljenja.