Horoskop

DNEVNI HOROSKOP

OVAN

Pu­ni ste sa­mo­pou­zda­nja, a ak­ce­nat je na dru­štve­nim oku­plja­nji­ma i va­žnim po­slov­nim sa­sta­n­ci­ma. Di­v­no ra­spo­lo­že­nje obe­le­ži­će ovaj dan i na lju­bav­nom pla­nu. Pred va­ma je veo­ma ro­man­ti­č­no ve­če i izla­zak s par­t­ne­rom i mno­go dru­že­nja s pri­ja­te­lji­ma. Izba­ci­te ga­zi­ra­na pi­ća.

BIK

Po­se­ban uspeh oče­ku­je one Bi­ko­ve ko­ji se ba­ve fi­nan­si­ja­ma, na­ro­či­to ako se ba­vi­te inos­tra­nim po­slo­vi­ma. Do­bro se sla­že­te s par­t­ne­rom i uži­va­te u to­pli­ni ka­kvu pru­ža le­pa po­ro­di­č­na at­mo­s­fe­ra. Slo­bod­ni mo­gu da upo­zna­ju in­te­re­san­t­nu oso­bu na po­slu. Vi­še se kre­ći­te.

BLIZANCI

Va­še ko­mu­ni­ka­ti­v­ne ve­šti­ne do­ći će do izra­ža­ja, pa će­te po­se­ban uspeh pos­ti­ći ako bu­de­te u ulo­zi glav­nog pre­go­va­ra­ča. Pla­ni­ra­te za­jed­ni­č­ki od­mor s par­t­ne­rom. Pred va­ma je veo­ma uzbu­dljiv i lep pe­riod ko­ji će­te po­de­li­ti s vo­lje­nom oso­bom. Hro­ni­č­no ste umor­ni.

RAK

Ja­sno će­te sa­gle­da­ti po­slov­nu si­tua­ci­ju i de­fi­ni­sa­ti šta je to što zai­sta že­li­te. Bu­du­ći da va­ži­te za vi­zio­na­r­ski i ma­što­vit znak, mo­že vam se ja­vi­ti vi­zi­ja ka­ko da ostva­ri­te du­go­ro­č­ni ci­lj. Vr­lo ste ra­spo­lo­že­ni za lju­bav i ne­žnost. Ha­r­mo­ni­čan pe­riod s par­t­ne­rom. Do­bro se ose­ća­te.

LAV

Bi­će­te u cen­tru pa­žnje na po­slu, u ulo­zi li­de­ra ko­ji do­no­si kru­p­ne odlu­ke od pre­su­d­nog zna­ča­ja za bu­du­ć­nost po­slo­va­nja. Sle­di­te glas svo­je in­tui­ci­je, jer će vam taj glas da­ti na­j­bo­lji pu­to­kaz ka uspe­hu. Pred va­ma je uzbu­dlji­va i stra­stve­na lju­bav­na avan­tu­ra. Vi­sok pri­ti­sak.

DEVICA

Ne­za­po­sle­ni mo­gu da do­bi­ju fan­ta­sti­č­nu po­slov­nu po­nu­du. De­vi­ce ko­je ima­ju pri­vat­ni biz­nis oče­ku­je ve­li­ki fi­nan­si­j­ski do­bi­tak. Ovaj dan mo­že da vam do­ne­se po­znan­stvo s jed­nom veo­ma za­ni­mlji­vom, ali po­ma­lo ču­d­nom oso­bom. Bo­ra­vi­te vi­še na otvo­re­nom, na va­zdu­hu.

VAGA

Mno­ge stva­ri će vam la­k­še ići od ru­ke, pa vas oče­ku­je za­vr­še­tak va­žnog po­sla. Ko­na­č­no će­te mo­ći da oda­h­ne­te. Dan ispu­njen uzbu­dlji­vom avan­tu­rom. Po­slov­ni i lju­bav­ni plan se pre­pli­ću, pa pos­to­ji mo­gu­ć­nost da se zbli­ži­te s ne­kom oso­bom na po­slu. Gla­vo­bo­lja.

ŠKORPIJA

Uko­li­ko re­ša­va­te pi­ta­nje pro­me­ne se­di­šta fi­r­me ili ima­te u pla­nu ku­po­pro­da­ju ne­kre­t­ni­ne, ovaj dan mo­že da vam do­ne­se uspeh. Ško­r­pi­je se da­nas mo­gu na­ći u isku­še­nju da se upu­ste u ta­j­nu ve­zu. Pred va­ma je veo­ma uzbu­dlji­va i stra­stve­na avan­tu­ra. Pro­ble­mi sa zu­bi­ma.

STRELAC

Bu­di­te ja­sni u ko­mu­ni­ka­ci­ji na po­slu, jer pos­to­ji mo­gu­ć­nost nes­po­ra­zu­ma sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Preu­zi­ma­te pre­vi­še od­go­vor­nos­ti na se­be, a to se pre­li­va i na vaš lju­bav­ni plan. Po­ne­kad se za­bo­ra­vi­te i ne uži­va­te u ži­vo­tu ko­li­ko bi tre­ba­lo, za­to se opu­sti­te. Vi­še se od­ma­ra­j­te.

JARAC

Bu­di­te ja­sni u ko­mu­ni­ka­ci­ji na po­slu, jer pos­to­ji mo­gu­ć­nost nes­po­ra­zu­ma sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Preu­zi­ma­te pre­vi­še od­go­vor­nos­ti na se­be, a to se pre­li­va i na vaš lju­bav­ni plan. Po­ne­kad se za­bo­ra­vi­te i ne uži­va­te u ži­vo­tu ko­li­ko bi tre­ba­lo, za­to se opu­sti­te. Vi­še se od­ma­ra­j­te.

VODOLIJA

No­va po­slov­na po­nu­da mo­že obe­le­ži­ti ovaj dan. Mo­gu­ća je di­le­ma, jer vam ne­će od­go­va­ra­ti baš sve oko­l­nos­ti. Si­tua­ci­ja za­h­te­va ko­m­pro­mi­sno re­še­nje. Vo­do­li­je ko­je su u bra­ku pro­la­ze kroz pe­riod jed­nog po­ro­di­č­nog ze­mljo­tre­sa. Oče­ku­ju vas ve­li­ke pro­me­ne. Gla­vo­bo­lja.

RIBE

Po­slov­no pu­to­va­nje mo­že obe­le­ži­ti ovaj dan. Oče­ku­je vas fi­nan­si­j­ski uspeh, po­se­b­no ako se ba­vi­te finansijama. Dan pro­ti­če u zna­ku ob­na­vlja­nja ko­mu­ni­ka­ci­je sa oso­bom ko­ja vam je mno­go zna­či­la u pro­šlos­ti, a do ko­jeg mo­že do­ći kroz slu­ča­jan su­sret. Ose­tlji­vost sto­ma­ka.

NEDELJNI HOROSKOP

OVAN

Bolje je da budete strpljivi u komunikaciji s poslovnim okruženjem da ne biste izazivali probleme. Ukoliko ste u vezi, možete da očekujete povoljan dan tokom kojeg ćete uživati s partnerom. Skloni ste gojenju.

BIK

Zabrinuti ste za svoje finansije i to vam stvara veliki pritisak. Imate potrebu da pravite promene na poslu. Pred Vama je susret sa osobom koja bi mogla da vam pokaže iskrena osećanja. Izbegavajte alkohol.

BLIZANCI

Nije Vam baš preterano povoljan period. Sve ukazuje na neke probleme i komplikacije na poslu. Moguće je da imate lične nesigurnosti i da zato teško sklapate nova ljubavna poznanstva. Čuvajte bubrege.

RAK

Nemojte da očekujete važna dešavanja i promene na polju posla zasad. Niste sigurni šta možete da očekujete od osobe do koje Vam je stalo jer je njeno ponašanje promenljivo. Moguć je pad imuniteta.

LAV

Imaćete šansu da pokažete da ste napredovali na poslu. Ponosni ste na sebe i na sve što ste postigli. Očekuje Vas veoma zanimljivo poznanstvo sa osobom s kojom je moguća duža veza. Redovno kontrolišite pritisak.

DEVICA

Ako se bavite privatnim poslom, pred vama je period koji bi mogao da Vam donese manje probleme. Pomalo ste postali hladni u kontaktu s partnerom, njemu smeta takvo Vaše ponašanje. Hidrirajte se.

VAGA

Imate manje probleme na radnom mestu. Biće vam potrebno neko vreme kako biste sve rešili. Ukoliko Vam se dopada osoba koja je bila vaš prijatelj, imaćete mogućnost da se zbližite s njom. Povedite računa o zdravlju.

ŠKORPIJA

Na poslu nema većih promena i dan Vam protiče generalno mirno. Možete da se nadate povoljnim okolnostima. Pred Vama je dobar dan za nova ljubavna dešavanja. Povedite računa o ishrani i navikama.

STRELAC

Moguće je da ste danas pod velikim pritiskom i da ćete imati dosta raznih problema na poslu. Očekuju Vas nesporazumi u odnosu sa osobom do koje Vam je stalo. Dosta toga Vas sada opterećuje. Stres.

JARAC

Moguće je da ste zabrinuti za svoj posao i da Vam se često čini da ćete na tom polju imati neke probleme. Očekuje Vas period u kom ćete imati potrebu da s voljenom osobom iskrenije razgovarate. Muči Vas nesanica.

VODOLIJA

Moguće je da ćete imati neka odlaganja po pitanju poslova koje ste želeli da obavite danas. Na neki način ste se zatvorili u sebe i dosta toga Vas opterećuje kad je u pitanju polje emocija. Bez problema sa zdravljem.

RIBE

Moguće je da nećete dobiti ono što očekujete i da ćete biti prilično razočarani na ovom polju. S partnerom Vas očekuju manje trzavice zbog nekih svakodnevnih problema. Posvetite se rešavanju situacije. Kičma Vam je osetljiva.

Izvor: Kurir